Home > Cymraeg
FacebookFacebook
FacebookFacebook
Cymraeg

 

Cymraeg

Beth yw Engage Cymru?

Engage Cymru yw’r prif gorff aelodaeth ar gyfer addysg orielau yng Nghymru gyda thros 70 o aelodau, gan gynnwys addysgwyr oriel ac amgueddfa, swyddogion awdurdodau lleol ac artistiaid. Mae Engage Cymru yn hyrwyddo addysg orielau drwy eiriolaeth, cyfarfodydd grŵpiau ardal rheolaidd, rhwydweithio a digwyddiadau hyfforddi datblygiad proffesiynol a thrwy ei brosiectau ymchwil.

Ceir rhagor o wybodaeth am ymuno yma.

Darllenwch am ein prosiectau yma.

Pwy yw Engage Cymru?

Caiff engage Cymru ei redeg gan: 

Angela Rogers, Cydlynydd Datblygu engage Cymru
Ffôn: 01834 870121
cymru@engage.org

gyda chymorth Cynrychiolwyr Ardal gwirfoddol a Grŵp Datblygu.

Hyfforddiant Ymgynghorwyr Gwobr y Celfyddydau i Artistiaid Gweledol a Gwneuthurwyr yng Ngogledd Cymru

17 a 18 Hydref 2017
Oriel Mostyn, Llandudno

Oes gennych chi ymrwymiad a dealltwriaeth o addysg orielau a’r modd y gall ysbrydoli, cynorthwyo a chyfoethogi dysgu a datblygiad pobl ifanc? Oes gennych chi ddiddordeb mewn datblygu eich profiad o weithio gyda phobl ifanc sydd wedi dieithrio o addysg ac mewn perygl o fod yn NEET?

Mae Engage Cymru yn gwahodd mynegiannau o ddiddordeb gan artistiaid gweledol a gwneuthurwyr yng ngogledd Cymru sy’n awyddus i hyfforddi fel Ymgynghorwyr Gwobr y Celfyddydau. Nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael, ac maent yn amodol ar ddiddordeb gwirioneddol gan yr artist mewn gweithio gyda phobl ifanc ynghyd â meddu ar rywfaint o brofiad yn y maes hwn. Dyddiad cau ymgeisio yw 12 Medi.

Cyfleoedd i ymuno â Grŵp Datblygu Engage a Chyngor Engage

Cyfleoedd i ymuno â Grŵp Datblygu Engage a Chyngor Engage

Grŵp Datblygu Engage Cymru

Mae Grŵp Datblygu Engage Cymru’n gweithredu fel grŵp llywio gwirfoddol ar gyfer gwaith Engage yng Nghymru, gan ddylanwadu ar raglennu, cefnogi rôl Cydlynydd Engage Cymru, cynrychioli’r sefydliad a chynnig profiad a sgiliau.

Ar hyn o bryd mae gennym ddau le gwag yn y gogledd a dau le gwag yn y canolbarth ar y grŵp ac rydym yn edrych am bobl i lenwi’r llefydd hyn.

Mae hwn yn gyfle i fod yn rhan o grŵp bywiog sy’n gweithio i godi proffil addysg oriel ac ymgysylltu â’r celfyddydau gweledol yng Nghymru. Mae Engage yn rhoi gwerth uchel ar gydweithio gyda gweithwyr proffesiynol profiadol sy’n awyddus i gefnogi Engage Cymru a chynyddu effeithiolrwydd ein gwaith. Gwahoddir aelodau o’r Grŵp Datblygu i wasanaethu am dymor o bedair blynedd, y gellir ei estyn.

Fel aelod o Grŵp Datblygu Engage Cymru byddwch yn:

- Mynychu hyd at bedwar o gyfarfodydd Grŵp Datblygu bob blwyddyn – mae’r rhain fel arfer yn gyfarfodydd hanner diwrnod a gynhelir mewn un lleoliad gyda Skype neu ddolen telegynadledda gydag aelodau eraill o’r Grŵp Datblygu mewn rhanbarthau eraill

- Darparu cymorth i Gydlynydd Engage Cymru – fel arfer drwy gyswllt ffôn ac ebost rheolaidd

- Cynrychioli Engage mewn digwyddiadau yn y sector a helpu i gynllunio digwyddiadau hyfforddi a rhwydweithio Engage Cymru

- Gwneud sylwadau ar bapurau fel bo angen

- Gwasanaethu tymor o bedair blynedd

Aelodau cyfredol Grŵp Datblygu Engage Cymru yw:

- Lisa Edgar, Rheolwr Datblygu Addysg, Ffotogallery

- Eleri Wyn Evans, Pennaeth Dysgu, Amgueddfeydd Cenedlaethol Cymru-

- Thomas Goddard, artist 

- Cath Sherell, Addysgwr hunangyflogedig a chydlynydd prosiect

- Maggie James, artist/addysgwr oriel hunangyflogedig yn Bay Art

- Gwenno Jones, Rheolwr Celfyddydau Diwylliant a Digwyddiadau, Cyngor Sir y Fflint

- Mae cynrychiolydd o Gyngor Celfyddydau Cymru hefyd yn mynychu cyfarfodydd o’r Grŵp Datblygu

 

Cynrychiolwyr Grŵp Ardal (Cyngor Engage)

Yn draddodiadol mae Grŵp Datblygu Engage Cymru wedi gweithredu ochr yn ochr â phedwar Cynrychiolydd Ardal sy’n cwmpasu rhanbarthau de, gogledd ddwyrain, gogledd orllewin a chanolbarth Cymru ac sy’n gwasanaethu ar Gyngor Engage. Mae’n bosibl cyfuno’r ddwy rôl – Cynrychiolydd Grŵp Ardal ac Aelod o’r Grŵp Datblygu, fel y mae rhai o’n haelodau presennol yn ei wneud.

Mae’r Cynrychiolwyr Ardal yn trefnu un neu ddau gyfarfod Grŵp Ardal y flwyddyn gan ddod ag aelodau o Engage yn eu rhanbarth at ei gilydd ar gyfer rhwydweithio a rhannu ymarfer. Maen nhw hefyd yn eistedd ar Gyngor aelodau Engage ac yn mynychu cyfarfodydd o Gyngor Engage. Cynhelir cyfarfodydd dair gwaith y flwyddyn, fel arfer dau yn Llundain ac un yn rhywle arall yn y DU a cheir cyfle i aelodau a staff drafod polisïau a rhaglenni’r sefydliad, yn ogystal â chlywed siaradwyr ar bynciau a gytunir sy’n berthnasol i’r sector ac ymarfer addysg oriel. Cynhelir cyfarfodydd nesaf y Cyngor ar 16 Mai 2017 yn Archifau Nottinghamshire, Nottingham ac ar 6 Medi yn Llyfrgell Coleg Goldsmiths, Llundain.

Y Cynrychiolwyr Grŵp Ardal yng Nghymru ar hyn o bryd yw:

- Gwawr Roberts, Swyddog Celfyddydau Cymunedol, Cyngor Sir Gwynedd (y gogledd orllewin)

- Maggie James, artist/addysgwr oriel hunangyflogedig yn Bay Art (cynrychiolydd y de) (sydd hefyd yn aelod o’r Grŵp Datblygu)

 Y cyfleoedd sydd ar gael yw:

1. Cynrychiolydd Ardal y canolbarth

2. Cynrychiolydd Ardal y gogledd ddwyrain 

Gofynnwn i’r Cynrychiolwyr Ardal wasanaethu am dymor o chwe blynedd. Ystyrir rhannu’r rôl.

Mae manteision bod yn Gynrychiolydd Grŵp Ardal neu’n Aelod Gwirfoddol o’r Grŵp Datblygu yn cynnwys:

- Cyfle i gyfrannu at waith Engage

- Bod yn rhan o rwydwaith o gymheiriaid sy’n ymwneud ag addysg oriel yn y DU

- Mynychu cynadleddau a digwyddiadau Engage

Mae manteision bod yn aelod o’r Cyngor yn cynnwys:

- Gostyngiad o 20% ar gynadleddau a seminarau hyfforddi yn y DU a drefnir gan Engage yn ganolog gyda mewnbwn gan Engage Cymru ac Engage Scotland

- Y cyfle i gyfrannu at bolisi a strategaeth addysg oriel ar draws y DU

- Bod yn rhan o rwydwaith o bobl allweddol sy’n ymwneud ag addysg oriel yn y DU

- Cyngor ac arweiniad ar gysylltu â sefydliadau allweddol yn y DU ac mewn gwledydd eraill

- Y cyfle i rwydweithio gyda chydweithwyr a ffurfio partneriaethau’n lleol ac yn genedlaethol

Caiff treuliau teithio am fynychu cyfarfodydd o’r Cyngor eu had-dalu i aelodau. Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion hunangyflogedig a gallwn dalu treuliau teithio a £160 y dydd am enillion a gollwyd.

Y broses ddethol

Bydd ceisiadau ar gyfer y Grŵp Datblygu yn ddarostyngedig i gymeradwyaeth y Grŵp Datblygu a’r Cynrychiolwyr Grŵp Ardal, Cyngor Engage a Bwrdd Engage. Ein nod yw sicrhau grŵp cytbwys sy’n adlewyrchu aelodaeth Engage yng Nghymru ac sy’n cynnig cyfuniad amrywiol o sgiliau a phrofiad.

Sut i ymgeisio

Os ydych chi’n gweithio i sefydliad bydd angen i chi gael cefnogaeth eich rheolwr i ymgymryd â’r rôl hon.

Does dim rhaid i chi fod yn aelod cyfredol o Engage i ymuno â’r Grŵp Datblygu ond byddai’n help pe baech yn deall y gwaith mae Engage yn ei wneud. Bydd angen i chi ymuno fel aelod os cewch eich penodi.

Rhaid i chi fod yn aelod cyfredol o Engage i ymgeisio am rôl Cynrychiolydd Ardal ar y Cyngor.

Rydym ni’n croesawu ceisiadau gan bobl o amrywiaeth eang o gefndiroedd.

I ymgeisio, anfonwch ebost erbyn hanner dydd ar 13 Mai 2017 at Angela Rogers yn Engage Cymru, cymru@engage.org gan egluro:

- Pa rôl rydych chi’n ymgeisio amdani

- Pam eich bod yn awyddus i ymuno â Grŵp Datblygu Cymru a/neu pam yr hoffech chi ddod yn Gynrychiolydd Grŵp Ardal

- Beth ydych chi’n teimlo y gallech chi ei gyfrannu a’i ennill o gymryd rhan

- Anfonwch hanes cryno o’ch gwaith a CV

Ffoniwch Angela Rogers, Cydlynydd Engage Cymru am sgwrs anffurfiol ynghylch ymuno â Grŵp Datblygu Engage Cymru: 

Ffôn 01834 870121 neu ebost: cymru@engage.org

 

Engage Cymru: Datgloi Potensial

Datgloi Potensial

Digwyddiad Hyfforddi

Cynorthwyo pobl ifanc i gyflawni eu potensial drwy ymyriadau celf ystyrlon

Dydd Iau 21 Medi 2017

Neuadd y Dref Dinbych, 10am – 4pm

- Ystyried argymhellion Adolygiad Charlie Taylor ar gyfer lleihau aildroseddu

- Dod â thimau troseddu ieuenctid, swyddogion awdurdodau lleol, addysgwyr, artistiaid a chyrff celfyddydol at ei gilydd i rannu gwybodaeth ac arbenigedd

- Clywed am ymarfer enghreifftiol ar draws y DU, gan gynnwys prosiectau partneriaeth rhwng orielau a Chomisiynwyr Heddlu a Throseddu

Ffi £30 (cyfradd gyflawn); £25 Cyfradd aelod sefydliadol Engage a £20 cyfradd aelod hunan-gyflogedig Engage.

Cymraeg
 • Home
  Terms and Conditions
  Cookie Policy
  Contact Us
  Supporters
 • Engage, the National Association for Gallery Education, is a charitable company limited by guarantee
 • Charity number: 1087471
  Company number: 4194208
  OSCR no. SC039719
 • Registered office:
  Rich Mix, 35 - 47 Bethnal Green Road,
  London E1 6LA
Arts Council EnglandCreative Scotland
Arts Council of Wales