Home > Projects > Children and families > Foundation Phase - Cymraeg
FacebookFacebook
FacebookFacebook
Foundation Phase - Cymraeg

(title)

Cynhaliwyd rhaglen ymchwil yng Nghymru yn ystod 2005-2009 i edrych ar y cyfraniad y gall orielau ac artistiaid ei wneud i’r cwricwlwm Cyfnod Sylfaen newydd yng Nghymru.

Daeth orielau, artistiaid a lleoliadau blynyddoedd cynnar mewn awdurdodau lleol at ei gilydd i ddatblygu prosiectau.

Yma fe gewch grynodeb o ganfyddiadau, astudiaethau achos manwl am bob un o’r prosiectau a phecyn cymorth yn cynnwys strategaethau a dulliau gweithredu sydd wedi codi o’r rhaglen. Mae’r rhain wedi’u tynnu o werthusiad y prosiect a gynhaliwyd gan yr ymgynghorydd annibynnol Fiona Godfrey.

"Roedd yr oriel yn darparu cyfoeth o ysgogiad, brwdfrydedd a chymhelliant i ddysgu’r plant."
- athro ymgynghorol y Cyfnod Sylfaen

Am y prosiect

Roedd y prosiect hwn yn ceisio mynd i’r afael â’r diffyg profiad o weithio gyda phlant ifanc a adroddwyd, a’r diddordeb mewn datblygu sgiliau yn y maes hwn ymhlith orielau yng Nghymru. Roedd y diddordeb yn amserol, gan ei fod yn cyd-fynd â chynlluniau Cynulliad Cymru i beilota ac yna cyflwyno cwricwlwm Cyfnod Sylfaen newydd i blant 3-7 oed yng Nghymru. Canfuwyd fod artistiaid ac orielau’n cyfrannu’n dda iawn at ethos ac ymagwedd y Cyfnod Sylfaen. Roedd yr arddangosfeydd yn darparu mannau cychwyn ysbrydoledig i gymell syniadau’r plant eu hunain ac roedd yr orielau’n darparu gofodau i’r plant ddysgu y tu allan i’r ystafell ddosbarth.

Adnoddau

Deilliodd nifer o astudiaethau achos o’r prosiect, ynghyd â phecyn cymorth ymarferol, dwyieithog, Pa mor Goch yw Coch? Pecyn Cymorth ar gyfer Celf yn y Blynyddoedd Cynnar, y gellir ei lawrlwytho am ddim o’r dudalen adnoddau.

(title)

Trefnwyd y rhaglen ymchwil gweithredu gan engage Cymru drwy gyllid grant gan Gyngor Celfyddydau Cymru, gyda chyllid cyfatebol gan bob awdurdod lleol dan sylw.

Foundation Phase - Cymraeg
 • Home
  Terms and Conditions
  Cookie Policy
  Contact Us
  Supporters
 • Engage, the National Association for Gallery Education, is a charitable company limited by guarantee
 • Charity number: 1087471
  Company number: 4194208
  OSCR no. SC039719
 • Registered office:
  Rich Mix, 35 - 47 Bethnal Green Road,
  London E1 6LA
Arts Council EnglandCreative Scotland
Arts Council of Wales